The Return of eLf ideas

ideas of an eLven being in Canada

Thursday, June 30, 2005

The Twentieth of a Dozen Verses


Photo taken on Saturday, June 4, 2005, at Lions Place, Winnipeg, Manitoba, where we attended a children's singing recital Posted by Hello

Another dozen pitu-pito...

(My own invention, pitu-pito refers to a form of Filipino poetry which consists of seven seven-syllable lines [7-7-7-7-7-7-7] with a regular rhyme pattern [like a, b, a, b, a, b, b, as in the poems below], and expresses intense emotions and incites sympathy and consideration.)

June 19, Sunday

Melodya ang ’yong boses
T’wing ika’y maririnig.
Kahit na ilang beses,
Ako’y di matutulig.
Higit kaysa sorbetes,
Tamis ng pagniniíg.
Di ka ba kinikilig?

June 20, Monday

Maloko ang tadhana;
’ko’y laging sinusubok!
Minsan, dala’y ligaya;
Minsan, hatid ay mukmok.
Bukás, aking bintana;
Antay ko ’yong pagkatok.
Kaylan ka ba papasok?

June 21, Tuesday

Pasensya ko’y naúbos;
Ako’y kan’lang sinagád.
Mistula akong upós;
Sa bangketa napadpád.
Kaylangan ko ’yong yapós!
Mula sa aking pugad,
Kaylan ba ’ko lilipad?

June 22, Wednesday

Ako’y ’sang mandaragát,
Damá ang bawat álon.
Sa ilalim ng dágat,
Naghahanap ng dáhon.
Kahit ga’no kabigát,
Tanggap ang bawat hámon.
Kaylan ba ’ko áahon?

June 23, Thursday

Ako’y ’sang mánunulat,
Sipì bawat pighatî.
Kaybigan ko ang aklat,
Kat’wang sa dalámhatì.
Malalim—mga sugat;
Sakít—nápakahapdì!
Dapat ba ’kong magsisì?

June 24, Friday

Di ko hangád ang langit,
Kayâ ako’y pagbigyan—
Biyayáan ng kahit
Konting kasaganáhan.
Di ako magagalit,
Anumán ang mákamtan.
Kaylan ba ’ko tatáhan?

June 25, Saturday

Ako ay nanaginip:
Tayo ay nagtatalik.
Di mawaglit sa isip,
Laging nanunumbalik.
Di malimot, sa halip
Dito’y nagsusumiksik.
’kaw rin ba’y nasasabik?

June 26, Sunday

Pagsapit ng tag-siból,
Daho’y muling hihitik.
Mga aso’y kakahol,
Sa lansanga’y babalik.
Titingkad mga buról;
Tatamis bawat halik.
Dapat bang humagikgik?

June 27, Monday

Bakit ba putul-putól
Ang bawat pangungusap?
Ako ay nabúbulól
T’wing tayo’y magkausap.
Di ba’t nakaúulól
Pag bitín ang paglasáp—
Di kumpleto ang sarap?

June 28, Tuesday

Masdan mo’ng paruparo,
Pakpak ay nabibitak!
Masdan mo ang mata ko;
Luha ay pumapatak.
Sadyang ganyan ang tao,
Minsan ay pumapalpak.
Dapat bang pumalakpak?

June 29, Wednesday

Di ako mapakali,
Madalas ay tuliró.
Laging nasa ’santabi,
Kapiling ay anino;
Nagbabakasakali,
Kapalara’y magbago.
Di ba ’ko naloloko?


June 30, Thursday

Katapusan na naman;
Umuusad pa pala—
Bawat araw, bawat b’wan.
’kala ko’y napako na
Ang pangkasalukuyan.
’buti at tanaw ko pa…
Meron nga bang pag-asa?Archive
The First
The Second
The Third
The Fourth
The Fifth
The Sixth
The Seventh
The Eighth
The Ninth
The Tenth
The Eleventh
The Dozenth
The Thirteenth
The Fourteenth
The Fifteenth
The Sixteenth
The Seventeenth
The Eighteenth
The Nineteenth

5 Comments:

 • At Friday, July 01, 2005 9:17:00 AM, Blogger ~yellow~ said…

  slayer....

   
 • At Friday, July 01, 2005 12:14:00 PM, Blogger maria said…

  ello...its meeh dea..thanks for leaving some comments on a friendster blog that i hardly pay attention to..anyway just letting u noe that i do have a blogspot acct and its linked here..uhmm yeah check me out in there ^^..and thanks for listening =)

   
 • At Sunday, July 03, 2005 4:30:00 PM, Anonymous Anonymous said…

  i love 'AKO'Y NANAGINIP' the most!!!

   
 • At Saturday, January 19, 2008 8:42:00 PM, Blogger Glaiza said…

  Hello. I saw your blogs on this site today and they are all good. I'm a writer by profession and soul here in the Philippines and I have relatives there in Canada too. I find your words of poetry soothing and really great.

  Please keep up the feathers on your cap and your pen moving with all those nice verses.

   
 • At Saturday, January 19, 2008 10:53:00 PM, Blogger eLf ideas said…

  Glaiza,
  Thanks for appreciating my poetry. ' nice to learn that you yourself are a writer too. Actually, since I finally got jobs here in Canada, I couldn't keep up with blogging anymore. But I still write for the newspaper and for my own books.

  Where in Canada do your relatives reside? I am here in Winnipeg, Manitoba.

  Keep the flame burning.

   

Post a Comment

<< Home