The Return of eLf ideas

ideas of an eLven being in Canada

Tuesday, February 15, 2005

Papél at Plúma, Áking Sandáta

Cha: hon, ang galing ng poem mo...
aLf: yung valentine poem na isinulat ko for you?
Cha: ikaw ha? gumagaling ka na sa erotica lit.
aLf: hon, halos lahat ng sinusulat kong poem talagang expression ng feelings ko.
aLf: shhh..hahaha
aLf: naalala ko tuloy sa Chapters bookstore...may section dun na Erotica...panay novels, poetry, and other publications about eroticism.
aLf: baka nandyan ang swerte ko, hon.
Cha: hehe
aLf: tsaka, bumabalik ako sa formal forms...yung may metrical and rhyming patterns.
aLf: na-challenge ako sa comment ng isang Palanca winner daw sa isang poem ko na naka-post sa iSnare.

aLf: hon, kahit negative comments talaga, they sometimes result to something positive...depende talaga kung paano natin i-handle at tingnan 'no?
Cha: yea, depende sa 'tin. Ang buhay natin, reaction sa galaw ng mundo.


A sonnet I wrote on Valentine's:

Winged
How much longer could these hands endure
The craving to cup your breasts, my Demure?
These fingers they are like candle tips,
Yearning for the flame in your lower lips.
Oh when will I ever be enwrapped
And locked—out of breath—by your tight embrace?
The pleasure to traverse your skin so couth—
Rapture yet to be had by my tongue and mouth.
Always haunted by your innocent grace;
In my body, the passion seemed to be trapped.
I'm closing my eyes as I think of you;
Touching myself is what I can only do.
If only you can send me your lips—
Winged and wet—to kiss me well as I sleep.Erotica, Emotions...

e·rot·i·ca
pl.n. (used with a sing. or pl. verb)

1. Literature or art intended to arouse sexual desire.
2. Literary or artistic works having an erotic theme or quality.
[Greek erōtika, from neuter pl. of erōtikos, erotic.]

Er·os
n.

1. Greek Mythology. The god of love, the son of Aphrodite who excited erotic love in deities and mortals with his arrows and torches. Eros embodies not only the force of erotic love but also the creative urge of ever-flowing nature.
2. Psychiatry. Sexual drive; libido.
3. Psychoanalytic Theory. The sum of all instincts for self-preservation.


Expressions
Matagál na akóng ganitó—masyádong erótiko, masyádong bukál sa pagpapahayág ng áking mga naiísip at nararamdamán. At akó'y nagpápasalámat dáhil biniyayáan akó ng kakayanáng isa-létra ang báwat kaalamáng áking natututúnan at báwat emosyóng áking nararamdamán.

Báwat táo ay iba-ibá ang reaksyón sa mga bágay-bágay na kanyáng nararanásan. Iba't ibáng pamamaraán din ang kányang ginagámit úpang mailabás o maihingá ang kanyáng isinásaloób.

May táong masalitâ, o kung i-describe sa Inglés ay verbally expressive. Siyá ang urì na karaníwang inilálabas ang nararamdamán sa pamamagítan ng pagsasalitâ o pagkuk'wénto ng saloóbin sa kápwa. Siyá rin ang karaníwa'y mahílig magbubungangâ at madalás makapagbitíw ng masasakít na salitâ sa kányang kápwa, lálo na kung siyá ay galít.


Akó? Paáno ko nga ba mailálarawan ang áking saríli sa larángang iyán? Paáno akó karaníwang tumugón sa báwat sitwasyón na áking napapasúkan? Paáno ko inilálabas ang áking nararamdamán?

Ang tugón ko, túlad ng sagót ng karamíhan, ay depénde sa sitwasyón...at lokasyón.

Dáhil sa maláyo akó sa mga táong malalapít sa ákin, sa mga mahál ko sa búhay, sa mga táong áking matatakbuhán—mga táong alám ko na akó'y handáng damáyan sa hírap man o kaligayáhan—ang kadalásan kong reaksyón sa mga bágay-bágay ay tumahímik na lámang.

Bukód pa, sa kadahilánang wala pa akóng saríling buhay ríto sa bansáng áking kinaroroónan, hindi pa akó basta-bastá makapangatwíran. Hindi ko pa maipaglában ang karamíhan sa áking mga prinsípyo't paninindígan. Oo, madalás na akó'y mistúlang pípe—hindi makapagsalitâ úpang ipagtanggól ang karapatán; mínsan namán ánimo'y bingí (o nagbibingi-bingíhan)—pinipílit na di mariníg ang masasakít na salitáng nabibitíwan ng iláng táong hindi maíngat sa pamimilì ng sasabíhin; at pamínsan-mínsan, akó'y bulág—mabigát man sa damdámin, pinipílit na h'wag mápansin o mápuna ang mga kamalíang áking nakikíta pamínsan-mínsan.

Subálit bágo n'yo akó husgahán, sána ay maintindihán n'yo ang áking kalagáyan. Maláyo akó sa áking saríling táhanan. Maláyo sa mga mahál sa búhay. Maláyo sa mga táong handáng dumámay. At higít sa lahát, hindi pa maaáring mag-umpisá ng saríling búhay.

Salámat na lámang talagá at may kakayanán akóng magsulát. Dáhil sa biyáyang itó, tánging papél at panúlat ang nagsísilbing tapát kong kaibígan sa báwat áraw at gabíng nagdáraan.

Oo, hindi akó ang mabungángang urì ng táo. Kapág akó ay nasásaktan, inilálabas ko na lang ang sakít sa túlong ng áking plúma—paták ng tínta ang nagsísilbing luhà.

Kapág akó ay nagagálit, iniípon ko na lang ang gígil sa áking dibdíb. At mulì, sa túlong ng áking panúlat—tulâ at sanaysáy ang nagíging sábog at siwálat n'yan.

Último ang áking panggigígil at pangungulíla sa áking diwatà, sa pagsusulát ko na rin lang múna ipinadárama't ipinakikíta.

Sa madalíng salitâ, hálos lahát ng áking nadárama...isinisiwálat ko sa pamamagítan ng literatúra.

'Yan, ganyán akó. Ganyán ang urì ng áking pagkatáo. Bukál subálit tahímik. Erótiko ngúnit kontroládo. Mahabà ang pasénsya. Maalalahanín. Sensitíbo at paminsan-mínsa'y usyuséro; pero hindíng-hindi mapanláit, mapang-husgá, at pakialaméro. Subálit sa óras na makaháwak ng papél at panúlat—káhit na síno ay dápat mag-íngat—daíg ko pa ang may háwak ng paláso at sibát. Káhit na síno, sa pamamagítan ng literatúra, ay káya kong paslangín at ikóndena. Íka nga ay, káluluwá lang n'ya ang waláng látay; iyón ay kung may káluluwá nga ba s'yang matatáwag.


Ikáw? Paáno ka pumasláng ng kapwà? Anó ang ginagámit mong sandáta?

2 Comments:

Post a Comment

<< Home